TEA308

מערכת תקשורת HYBRID

תכונות עיקריות

 

ניתוב פקס אוטומטי

כן

ניתוב SMS

כן

מקסימום קווים

3

מקסימום שלוחות

8

חיוג מהיר מערכתי

100

 

כללי

 

הודעות העדרות

כן

הזנת קוד חשבון

כן

חניה אוטומטית על שלוחה (Camp-On) 

כן

חניה אוטומטית לפי סוג קו חוץ

כן

ניתוב פקס אוטומטי

כן

ממשק לגיבוי מתח באמצעות סוללות (מובנה) 

כן

תיבות דואר קולי משולב (BV - נדרש כרטיס אופציונאלי) 

כן

איתות התראה לשלוחה תפוסה (BSS)

כן

הפניית שיחות

כן

תצוגת שיחה מזוהה במכשיר רגיל                                     (מותנה בהוספת כרטיס שיחה מזוהה לקווים)  

כן

תצוגת שיחה מזוהה במכשיר רגיל                                     (מותנה בהוספת כרטיס שיחה מזוהה לקווים)  

לא

שיחה חונה

כן

לקט שיחה

כן

ניתוב SMS

כן

מעבר בין שיחות

כן

העברת שיחה (לשלוחה / לקו חוץ) 

כן

שיחה ממתינה

כן

שיחות ועידה 

כן

(גישה ישירה לשלוחות) DISA

כן

סוגי צלצול שונים

כן

נא לא להפריע (DND)

כן

עקיפת DND

כן

פתיחת דלת

כן

שיחה לדלת 

כן

עמדת DSS

כן

שיחות חירום

כן

אפשרות חדירה לשיחה (שלוחה / קו חוץ) 

כן

חסימת חדירה לקו תפוס

כן

קבוצת שלוחות

כן

סיסמת שלוחה / סיסמת מערכת

כן

מספור שלוחות גמיש

כן

מענה ללא הרמת שפופרת

כן

המתנה

כן

הגבלת משך זמן שיחה

כן

כניסה לקבוצה / יציאה מקבוצה

כן

חיווי הודעה ממתינה 

כן

מוסיקה בהמתנה / מוסיקת רקע (BGM)

כן

הודעת פתיחה מוקלטת יוצאת (OGM)

כן

כריזה (לשלוחות / לקבוצת שלוחות / חיצונית)

כן

דחיית כריזה

כן

חיבור טלפונים מקבילי

כן

חיוג אוטומטי בהרמת שפופרת (Hot Line)

כן

זיהוי היפוך קוטביות (מותנה בשירות ספק קווי החוץ)

כן

ניתוב בנפילת מתח החשמל

כן

הקצאת קווים מועדפים (נכנסים / יוצאים) 

כן

תכנות בעזרת עמדה חכמה / מחשב PC

כן

המרת חיוג מתקפים לחיוג צלילים

כן

חיוג חוזר (אוטמטי/ למספר אחרון / למספר שמור בזיכרון / לשיחה מזוהה שלא נענתה)

כן

בחירת סוג צלצול

כן

בקרת חדר (טלפון חכם / יחידת דלת)

כן

חיוג סודי

כן

חיוג מהיר (מערכתי / פרטי)

כן

מחיקת מאפייני שלוחה

כן

חיפוש אחר שלוחה פנויה

כן

נעילת שלוחה

כן

ממשק למדפסת / מערכת רישום שיחות -  SMDR

כן

הפעלה על פי זמן (יום/לילה/צהריים) אוטומטי/ ידני

כן

הפעלת שעון תזכורת

כן

הפעלת שעון תזכורת מרחוק

כן

הגבלת חיוג

כן

ביטול הגבלת חיוג

כן

חלוקת שיחות אחידה (UCD) עם הודעות

כן

שילוב דואר קולי חיצוני

כן

רמות שירות - Walking COS

כן

קיבולת המערכת

 

מקסימום קווים

3

מקסימום שלוחות

8

מרכזנית

1

חיוג מהיר מערכתי

100

חיוג מהיר פרטי

10 לכל שלוחה

קבוצות שלוחות

8

קבוצת UCD

1

רמות שירות

5

קודי חשבון 

50

שיחה חונה

10

הודעות העדרות

6

קודי חירום

5

מקור מוזיקה חיצוני

1

מקור כריזה חיצוני

1

יחידת דלת

2

פתיחות דלת

2

עמדות DSS (שדה נוריות)

2

הודעות מוקלטות (DISA)

180 secs

הודעות מוקלטות (BV)

125 messages or 60 min (2ch)

יומן שיחות מזוהות (פרטי)

20

יומן שיחות מזוהות (משותף)

300

 

 

לצורך הפעלת חלק מהתכונות נדרש תוספת רישיון או חומרה. אנא פנה לנציג מורשה לקבלת אינפורמציה מורחבת.

שיחה מזוהה - מותנה בהזמנת השרות והפעלתו ע"י הספק המקומי. 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים